વેબસાઈટ જાળવણી ખર્ચ ના સ્પોન્સર સ્વ.ચંદનબહેન પી.સોની (હ. ડો.ગૌતમભાઈ પરીખ)

Contact Us

For publishing any News, photos, events etc. on the website, you can contact us as per following details. Please note that any individual can contact his / her respective Manadal and give details to them. Representative from Manadal will send details to us for upload.

No.

Name

Location

Contact Number

Email Id

નવસારી, મુંબઇ:

1 ધવલ પારેખ નવસારી 9725308586 dhaval.parekh3336@gmail.com

સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા:

1 દેવેન ટેકરાવાલા સુરત 9825818618 deventekrawala@gmail.com
2 વ્રુંદા પારેખ સુરત 9427834294 vrunda23@yahoo.com
3 અંકિત પારેખ સુરત 9099971114 csadparekh@gmail.com

બીલીમોરા:

1 હેમલ પારેખ બીલીમોરા
2 પૂજા પારેખ બીલીમોરા

વલસાડ:

1 તપન પારેખ વલસાડ 9033766672