Mumbai

Events

શ્રી દમણિયા સોની સહકારી મંડળ – મુંબઇ

સ્થાપના : ઇ.સ. ૧૯૫૨
સિલ્વર જ્યુબીલી : ઇ.સ. ૧૯૭૭-મંડળને ૨૫ વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે સિલ્વર જ્યુબીલીની ઉજવણી કરી. 
ગોલ્ડન જ્યુબીલી : ઇ.સ. ૨૦૦૨-મંડળને ૫૦ વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે ગોલ્ડન જ્યુબીલીની ઉજવણી કરી.

શ્રી દમણિયા સોની સહકારી મંડળ-મુંબઇના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપનારા મહાનુભવો :

૧. સ્વ. છગનલાલ મથુરાદાસ સોની
૨. સ્વ. મોતીલાલ સુખાનંદ પરીખ
૩. સ્વ. અમૃતલાલ જીવનદાસ પારેખ
૪. સ્વ. ધનસુખલાલ જમનાદાસ પારેખ
૫. શ્રીયુત્ રમણલાલ મોહનલાલ પરીખ
૬. સ્વ. દિપકકુમાર ધનસુખલાલ પારેખ
૭. સ્વ. પ્રવિણચંદ્ર ચુનીલાલ પારેખ
૮. સ્વ. અરવિંદલાલ મગનલાલ પારેખ
૯. સ્વ. રમણલાલ દામોદરદાસ પટેલ
૧૦. ગં.સ્વ. ઉષાબેન રમણલાલ પટેલ
૧૧. શ્રીયુત્ રજનીકાંત ચુનીલાલ પારેખ
૧૨. શ્રીયુત્ પરેશચંદ્ર યશવંતલાલ પારેખ (હાલના પ્રમુખ)