Ahm

Events

અમદાવાદ મંડળ

નામ : દમણીયા સોની પરિવાર સંગઠન, અમદાવાદ

સભ્યો ના નામ :

૧) શ્રી કાંતિલાલ ચુનીલાલ પારેખ

૨) શ્રી વિજયકુમાર ઠાકોરદાસ પારેખ

૩) શ્રી પ્રમોદચંદ્ર ચંપકલાલ પારેખ

૪) શ્રી કેતન નવનીતલાલ પારેખ

૫) શ્રી મનીષ પ્રમોદચંદ્ર પારેખ

૬) શ્રી મયુર કાંતિલાલ પારેખ